>
  • امكان ثبت پيگيري در سازه پارس

امكان ثبت پيگيري در سازه پارس

امكان "ثبت پيگيري" براي ساختمان ها به پنل كاربري مشتريان گرامي در سيستم سازه پارس افزوده شد. شما مي توانيد مكاتبات و تماس هاي خود با سازنده ساختمان را ثبت نماييد و در تصميم گيري هاي بعدي عملكرد مفيدتري داشته باشيد.

براي ثبت پيگيري جديد ٢ راه وجود دارد:

  • اول: از صفحه ليست ساختمان ها برروي دكمه آبي رنگ (مداد) كليك نماييد.
  • دوم: در صفحه مشاهده جزئيات ساختمان، برروي دكمه "+ ثبت پيگيري جديد" كليك نماييد.